అసలు ఉగాదిపచ్చడి చేసుకోవలసిన విధంబెద్దియన....


ఉగాది పచ్చడి, ఇది షడ్రసోపేతం....చూడండి మాలిక ఉగాది సాహిత్యసంచిక, ఉగాదిపచ్చడి చేసుకోవలసిన అసలు విధానాన్ని నేర్చుకోండి....

Blogger ఆధారితం.